Speaker info

About the speaker

Van.prof. Dr.sc. Sabina Baraković

Van.prof. Dr.sc. Sabina Baraković, je doktor nauka iz oblasti elektrotehnike. Zaposlena je kao stručni savjetnik u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Izabrana je u zvanje vanrednog profesora, te je dosada objavila 5 knjiga, kao i preko 60 naučnih i stručnih publikacija u međunarodnim časopisima i zbornicima sa konferencija, održala preko 50 pozvanih predavanja, te učestvovala u preko 10 međunarodnih projekata. Dobitnica je međunarodnih i domaćih nagrada za istaknute rezultate naučnog istraživanja. Uža oblast njenog istraživanja i interesovanja obuhvata pametna rješenja, iskustvenu i kvalitetu života, kao i kibernetičku sigurnost.

Speciality:Ministarstvo sigurnosti BiH