prof. Alan Topčić

Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Aleksandar Mastilović

Međunarodni ekspert za telekomunikacije, pionir Pametnih gradova na Zapadnom Balkanu, BiH

prof.dr. Almir Badnjević

Izvršni direktor i CEO “Verlab” Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH

doc.dr. Dejan Jokić

predsjednik, Inernacionalni Burcch Univerzitet, IEEE Young Professionals Bosna i Hercegovina

dr.sc. Denijal Sprečić

red. profesor – dekan, Mašinski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Edhem Eddie Ćustović

chair, IEEE Industry Engagement, IEEE Publication Services&Products, IEEE Strategic Alignment & Oversight, Australija

dr Edhem Salihović dipl.ing.

EWT Wassertechnologie GmbH Austrija

dr.sc. Emir Džanić

direktor, Cambridge Innovative System Solutions Ltd, Cambridge, UK

Ermin Džinić

CTO & Co-Founder, OWN Group Ltd Munich , Germany

Akademik Isak Karabegović

redovni profesor, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću,Bosna i Hercegovina

dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić

van. prof. Prorektor za finansije, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću

dr.sc.vanr.prof. Mensur Kasumović

Prodekan za NIR, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina

dr Mirsad Hadžikadić

profesor, Univerzitet Sjeverne Karoline u Šarloti, SAD

Mirsad Jašarspahić

predsjednik, Privredna/ Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine

Mladen Pandurević

direktor, Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Muhamed Ćatić

Strateški Savjetnik, McDonough Innovation Co, Velika Britanija

dr.sc. Najil Kurtić

red.prof, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina

van.prof.dr.sc. Naida Ademovic dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Nedim Gajnulović

predsjednik, Udruženje mašinskih inženjera u Bosni Hercegovini

van.prof.dr.sc. Nerdina Mehinovic

dekanica, Fakulteta elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

doc.dr. Ranko Markuš

Suosnivač IMPAKT Investment Foundation, direktor GOPA mbH www.yep.ba

prof.dr. Sabid Zekan

profesor, Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina

dr.sci. Samir Avdaković, dipl.inž.el.teh

FET- Fakultet elektrotehnike, UNSA- Univerzitet u Sarajevu

Sead Jahić dipl.inž.maš.

predsjednik@Udruženje inženjera mašinstva u BiH.

dr.sci. Senad Salkić

Izvršni direktor za kapitalne investicije, JP EP BIH d.d. Sarajevo Uprava i Direkcija

dr Tarik Uzunović

generalni sekretar Društva za razvoj promociju i primjene naprednih tehnologija, Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Sarajevu

Zlatko Berbić

CEO Radio Kameleon & Colosseum doo Tuzla- direktor BH Sedmica inženjerstva / BiH

Valdet Iljazović dipl.ing.geologije

stručni saradnik, Tuzlafarm, Tuzla Bosna i Hercegovina

PROF. DR AMILA PILAV-VELIĆ

Vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

PROF. DR. LEJLA GURBETA POKVIĆ

Docent, International Burch University Sarajevo, Bosna i Hercegovina

DOC. DR. SC. TOMISLAV VOLARIĆ

prodekan za znanosti međunarodnu suradnju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaru BiH

TARIK HAMZIĆ

Vice president of Operations – Ministry Of Programming Sarajevo BiH

ZIJAD LUGAVIĆ

pomoćnik gradonačelnika Tuzle za Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu