Speaker info

About the speaker

Osman Lindov

Osman Lindov rođen je 16.03.1966. godine u mjestu Godinja-Trnovo, BiH. Srednju tehničku školu, IV stepen je završio u Sarajevu sa odličnim uspjehom. U 1985. godine, upisao je Saobraćajni fakultet Univerziteta u Sarajevu i isti završio u toku 1990. godine. Juna, 1991. godine diplomirao je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu sa ocjenom deset. U septembru 1991, izabran je za asistenta – pripravnika na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Odslušao je dio postdiplomskog studija na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u toku 1994. nastavio je postdiplomski studij na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. U 1995. godini, izabran je u zvanje asistenta Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu na predmetima: Javni gradski saobraćaj, Tehnologija drumskog transporta i Operaciona istraživanja u saobraćaju. Dana, 25.06.1998. godine, odbranio je magistarski rad na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na temu: “Simulacioni modeli pri naletu motornog vozila na pješaka” pod mentorstvom Prof. dr. Kiso Fahrudina i time stekao zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti sigurnosti saobraćaja i transporta. Doktorsku disertaciju odbranio je 24.05.2002. godine na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na temu: “Prilog izučavanju naleta motornog vozila na pješaka” pod mentorstvom Akademika Prof. dr. Josipa Božičevića, sveučilišnog profesora Sveučilišta iz Zagreba. Od 2014. je u zvanju redovnog profesora na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu na predmetima: Sigurnost u cestovnom saobraćaju i Transport i okoliš. Izvodi nastavu na predmetima iz oblasti sigurnosti i okoliša u saobraćaju i transportu na I, II i III ciklusu studija Univerziteta u Sarajevu. Bio je prodekan za nastavu i rukovodilac Odsjeka za saobraćaj. Šef je Katedre za sigurnost u saobraćaju i predsjednik Komisije Fakulteta za ekspertize saobraćajnih nezgoda. Autor je tri univerzitetska udžbenika “Sigurnost u cestovnom saobraćaju”, “Transport i okoliš” i “Saobraćajna kultura. Autor je sedam knjiga-Priručnika: Priručnik o poznavanju sigurnosti saobraćaj na putevima BiH, Priručnik o poznavanju elemenata i pravila sigurnosti saobraćaja na putevima – licence za predavača i ispitivača, Priručnik-Troškovi saobraćajnih nezgoda u FBiH, Priručnik za cestovnu sigurnost, (Road Safety Handbook), Priručnik za upravljanje, nadzor i sigurnost cesta u BiH, Priručnik za RSA – Road Safety Audit (Revizija sigurnosti projekata cesta / puteva), Priručnik za RSI – Road Safety Inspection (Inspekcija cestovne sigurnosti cesta / puteva), Priručnik za specijalističku obuku Eksterna obuka policijskih službenika u BiH, i jedne monografije “Kazivanja o saobraćaju – Hronologija odabranih kazivanja u medijima, 2002-2012.”. Autor je osam skripti predavanja i vježbi. Publikovao je preko 170 naučno – stručnih radova. Sudjelovao je u izradi preko 390 studija, projekata, elaborata i ekspertiza. Posjeduje 35 Certifikata, 6 Licenci i 6 Rješenja o osposobljenosti i učestvovanju u različitim oblastima saobraćaja i transporta. Recenzirao je preko 30 univerzitetskih udžbenika, knjiga i naučno-stručnih radova. Bio je u više desetina programskih odbora u zemlji i inostranstvu. Član je u više Komisija iz oblasti saobraćaja i transporta u BiH. Predsjednik je Udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija u BiH. Stalni je član Hrvatskog znanstvenog društva za promet HZDP. Učestvovao je i više EU projekta (TEMPUS, WB, EBRD ,EuroRAP, IPA, Erasmus, i dr.).

Speciality:profesor@Fakultet za saobraćaj i komunikacije UNSA, predsjednik@Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija BiH.

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.