Speaker info

About the speaker

Jasmin Salkić

RADNO ISKUSTVO:

 

Datum (od-do):                                               01.11.2006.-1.11.2012.

 

Poslodavac, adresa poslodavca:              ASA PREVENT group     

ASA HOLDING d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16

ASA AUTO d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16

ASA PVA d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16

ASA OSIGURANJE d.d. Bulevar Meše Selimovića br. 16

 

Vrsta djelatnosti:                                            ASA PREVENT grupa obuhvata veći broj kompanija (sa prefiksom ASA i Prevent). Glavna kompanija grupacije ASA HOLDING pruža finansijsko, računovodstvene i pravne usluge za sve članice grupacije (gdje je smještena i pravna-kadrovska i HR služba). Cijela grupacija najvećim dijelom fokusirana na poslove autoindustrije ( ASA AUTO uvoz i prodaja automobila, originalnih dijelova, originalne dodatne opreme, specijalnih alata i literature Volkswagen koncerna, te razvoj prodajno-servisne mreže, ASA PVA i ASA PSS maloprodaja VW, AUDI, ŠKODA, SEAT, PORSCHE), kao i izrada sjedišta za VW grupaciju od strane kompanija PREVENT). Drugi poslovi kojim se bavi je osiguranje, lizing, banka, fondovi.

                                                                              

                                                                              

Zanimanje ili radno mjesto:                       Stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove (ASA Holding 2006-2007)

 

Glavne aktivnosti i odgovornost:

 

Realizuje sve aktivnosti prema planovima u vezi pravnih poslova (odluka, registracija, zastupanja, tumačenja) i kadrovskih  (radno pravnih poslova i HR);

Zastupanje na sudovima i pred drugima organima za sve članice grupacije;

 

Zanimanje ili radno mjesto:                       Sekretar Osiguranja ASA OSIGURANJE (2007-2008)

 

Glavne aktivnosti i odgovornost:            

 

Organizuje, planira i realizuje poslove sekretara osiguranja;

Aktivno učestvuje u radu uprave osiguranja, pripremanju i praćenju sjednica uprave i skupštine osiguranja;

Sprovođenje odluka uprave i skupštine osiguranja;

Stručna podrška i savjetovanje uprave i skupštine osiguranja;

Redovna komunikacija i praćenje propisa nametnutih od strane Agencije za nadzor osiguranja;

Izrada izvješta, planova;

 

 

Zanimanje ili radno mjesto:                       Samostalni stručni saradnik za pravne i kadrovske poslove (ASA Auto 2010-2012)

 

Glavne aktivnosti i odgovornost:

 

Samostalno organizuje, planira, realizuje sve aktivnosti prema planovima u vezi pravnih poslova (odluka, registracija, zastupanja, tumačenja) i kadrovskih  (radno pravnih poslova i HR) za članice AP grupacije;

Zastupanje na sudovima i pred drugima organima za sve članice AP grupacije;

 

 

Zanimanje ili radno mjesto:                       PROKURISTA Društva ASA PVA (maloprodaja VW i AUDI) (2009-2012)

 

Glavne aktivnosti i odgovornost:            

 

Organizira, planira i realizuje poslove prokuriste u segmentu pravnih poslova;

Stručna podrška i savjetovanje;

Redovna komuniukacija i praćenje propisa;

Izrada izvješta;

Organizuje, planira, prati sve aktivnosti društva u vezi pravnih poslova  i kadrovskih;

Zastupanje na sudovima i pred drugima organima (tužbe, radnopravi odnosi, obligatorni u skladu sa zakonom o ZOO;

 

 

Zanimanje ili radno mjesto:                       Sekretar Uprave ASA PREVENT grupacije (2009 i 2010)

 

Glavne aktivnosti i odgovornost:            

 

Organizuje, planira i realizuje poslove sekretara Uprave i Nadzornog odbora AP grupacije;

Aktivno učestvuje u radu Uprave i Nadzornog odbora AP grupacije;

Sprovođenje odluka uprave i nadzornog odbora AP grupacije;

Stručna podrška i savjetovanje uprave i nadzornog odbora AP grupacije;

Redovna komunikacija sa svim direktorima članicama grupacije ispred uprave i nadzornog odbora AP grupacije;

Pripremanje sjednica, izrada izvješta, planova za upravu i nadzorni odbor AP grupacije;

 

 

Datum (od-do):                                               1.11.2012.-02.6.2016.

 

Poslodavac, adresa poslodavca:              EIN d.o.o. Sarajevo, Hakije Kulenovića do br. 38

 

Vrsta djelatnosti:                                           Poslovni konsalting za finansije, računovodstvo i pravo

 

Zanimanje ili radno mjesto:                       Direktor

 

Glavne aktivnosti i odgovornosti:           Organizuje, planira i rukovodi poslovima društva;

Stručna podrška i savjetovanje kompanija sa kojim društvo ima ugovore o pružanju usluga;

Redovna komunikacija sa Nadzornim odborom;

Izrada izvješta, planova za funkcionisanje društva;

 

Datum (od-do):                                               22.02.2013.-31.12.2014

 

Poslodavac, adresa poslodavca:              EIN NATURAL d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb

 

Vrsta djelatnosti:                                           Proizvodnja i prodaja sokova od voća i povrća

 

Zanimanje ili radno mjesto:                       Direktor

 

Glavne aktivnosti i odgovornosti:           Organizuje, planira i rukovodi poslovima društva;

                                                                               Organizacije proizvodnje, nabave sirovina ;

Organizacija i rukovodjenje prodajom proizvoda;

Izrada izvješta, planova za funkcionisanje društva;

 

Datum (od-do):                                               3.6.2016.-

 

Poslodavac, adresa poslodavca:              Bh-Gas d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina Bana 8/III

 

Vrsta djelatnosti:                                           Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa

 

Zanimanje ili radno mjesto:                       Generalni direktor

 

Glavne aktivnosti i odgovornosti:           Organizuje, planira i rukovodi poslovima društva;

Isporučivanje prirodnog gasa industrijskim potrošaćima i distributivnim kompanijama

Redovna komunikacija sa Nadzornim odborom;

Izrada izvješta, planova za funkcionisanje društva;

 

 

OSTALA POSLOVNE AKTIVNOSTI:

 

                                               Predsjednik Skupštine Udruženja za gasa u BiH od 2016;

Član u više komisija (na nivou FBiH i BiH) za izradu zakonskih                                                     dokumenta vezano za gas;

Predstavnik u ENTSOG u svojstvu posmatrača;

 

OBRAZOVANJE:

 

Naziv obrazovne ustanove:                        Prva Bošnjačka gimnazija, Sarajevo (prva generacija)

 

Naziv obrazovne ustanove:                        Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu;

 

Dodatne obrazovne aktivnosti:                Certifikati:

  • Edukacija iz poslovnog upravljanja (Ekonomski fakultet u Sarajevu) APL oktobar 2010 – mart 2011 (moduli: 1. HRM, 2. Vodstvo/leadership, 3. Osnove marketinga, 4. Osnove prodaje, 5. Osnove finansija, 6. Osnove poslovnog prava) ;
  • O usavršavanju predsjednika, članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, Privredna komora FBiH;

 

Veći broj seminara i edukacija iz oblasti: prava, vodstva/leadership, političke studije,  prava mladih.

Certifikati: a) Vijeće evrope – škola za političke studije;

  1. b) Konrad Adenauer Stiftung; c) Friedrich Naumann Stiftung; d) Svjetska Banka (kancelarija u BiH);

 

Paralelno uz studij prava obavljao sam slijedeće aktivnosti:

Rad u NGO po pokroviteljstvom Konrad Adenauer Stiftung;

Rad u komisiji za mlade na projektu PRSP (razvojna strategija borbe protiv siromaštva);

Rad pri World Bank u BiH na projektima za mlade;

 

 

 

OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

 

Jezik:                                                                   Engleski jezik

 

Tehničke vještine:                                         Word, Excel, Power Point, Internet i E-mail

 

Socijalne vještine i kompetencije:          Odgovorna i lojalna osoba;

 

Organizacijske sposobnosti:                      Izražene interpersonalne i komunikacijske vještine;

Izuzetno organizirana osoba;

Radno orijentirana osoba;

Izražene sposobnosti za dobro sagledavanje konkretnih situacija;

 

Vozačka dozvola:                                            Da

 

Hobi:                                                                   Šah i fudbal

Speciality:direktor@BH GAS doo Sarajevo, BiH

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.