Speaker info

About the speaker

Prof.dr.Sci. Edin Delić, dipl.inž. rud.

Profesionalno je zaposlen na Univerzitetu u Tuzli kao redovni professor na naučnoj oblasti “Geookolinski inženjering”.
Rođen je 14. februara 1966. godine u Poljicu, opština Lukavac. Osnovnu i srednju školu završio je u Lukavcu, a rudarski fakultet upisuje 1984. godine. Kao student objavio je prvi rad na međunarodnom simpozijumu u Moskvi novembra 1989. godine. Godine 1987. izabran je za demonstratora, a od 1987. do 1989. obavljao je dužnost studenta prodekana. Diplomirao je 1990. godine na Katedri za ventilaciju, sigurnost i ekologiju. Odmah po okončanju studija zaposlio se na Rudarsko-geološkom fakultetu Tuzla kao saradnik-istraživač, a od 1992. godine kao asistent-pripravnik na predmetu “Provjetravanje”, odnosno “Ventilacija rudnika”.
Postdiplomski studij upisao je na Rudarskom fakultetu Tuzla 1991. godine.
Od maja 1992. do decembra 1995. godine bio je pripadnik Armije R BiH, a po završetku rata vraća se na Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla.
Magistarski rad odbranio je 1998. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, a doktorsku disertaciju 06. septembra 2002. godine na RGGF Tuzla.
Od 2002. godine radi kao docent na naučnoj oblasti „aerologija i sigurnost“. Izvodio je nastavu na više predmeta na dodiplomskom i postdiplomskom studiju. Bio je mentor na izradi 4 magistarska rada i nizu diplomskih radova, kao i predsjednik ili član komisija za odbranu doktorskih, magistarskih ili diplomskih radova. Obavio je više studijskih i specijalistčkih boravaka na naučno-istraživačkim institucijama u inostranstvu. Školske 2003-2004. godine boravio je 8 mjeseci kao „Fulbright visiting scholar“ (Fulbright gostujući profesor) na univerzitetima West Virginia University (Morgantown, West Virginia USA) i Colorado School of Mines (Golden, Colorado, USA). Tokom boravka u SAD obavio je istraživanje na temu Computer Application in Mining Operations (Primjena računara u rudarstvu).
Godine 1999. boravio je na 3-mjesečnom stručnom usavršavanju u Japanu na institucijama i u organizacijama: JICA (Japanese International Cooperation Agency) Tskuba, NIRE (National Institute for Resources and Environment) Tsukuba, Hokkaido University Sapporo, Kyushu University Fukuoka, Taiheyo Coillery Kushiro, Ikeshima Coal Mine, Wakamatsu Experimental Power Generation Station, Kyushu Mining Rescue Center i drugim.
U periodu 2004-2008. obavio je niz kraćih stručnih boravaka na stranim univerzitetima: Central Mining Institute Katowice (Katowice, Poljska), University of Arizona (Tucson, SAD), Pennsylvania State University (State College, SAD), Cork College University (Cork, Irska), University of Girona (Girona, Španija), University La Sapienca (Rome, Italija), University of Gratz (Gratz, Austrija), Economic University Wien (Wien, Austrija), Suez Canal Univesity (Ismailia i Suez, Egypt), Technical University Munich (Munich, Njemačka), Univerzitet u Ljubljani (Slovenija).
Od 2006. do 2009. godine obavljao je na Univerzitetu u Tuzli dužnost Voditelj ureda za osiugranje kvaliteta, a od 2009. do 2010. bio je vršioc dužnosti prorektora za naučno-istraživački rad.
Od 2005. Do 2009. godine bio je predsjednik Sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona i podpredsjednik Sidnikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH.
Predavao je na vise stranih institucija, među kojima treba posebno istiknuti Univerzitet u Bolonji u okviru postdiplomske edukacije u oblasti prirodnih hazarda, Colorado School of Mines u oblasti rudarstva u BiH i West Virginia University.
Objavio je četiri knjige i niz naučno istraživačkih radova u zemlji i inostranstvu. Učesnik je ili rukovodilac na nizu projekata, među kojima treba posebno istaknuti projekte finansirane od strane Europske unije (Tempus), NATO (Science for Peace) i UN (Quality Assurance HE).
Član je redakcijskog odbora žurnala u oblasti rudarstva “Mining and Mineral Engineerging” i niza profesionalnih institucija. Posjeduje europski certifikat za edukaciju u oblasti energetske efikasnosti, a na listi je međunarodnih eksperata za energetsku efikasnosti i investicije i u borbi protiv klimatskih promjena.
Bio je član Tehničkog komiteta BAS/TC 53 za fluide u okviru Instituta za standardizaciju BiH.
Aktivno govori engleski i ruski jezik.

Speciality:Rudarsko, geološko, građevinski fakultet Iniveziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina
Email:
Twitter:
Website:

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.