Speaker info

About the speaker

Denis Kraljević

Denis Kra ljević, F a c o l t a d i D i s e g n o I n d u s t r i a l e , F i r e n z e
(06.11.1965., Rijeka, Republika Hrvatska) inovator, projektant plovila, dizajner. U
posljednjih 15 go dina jedan od najznačajnijih europskih inovatora na području
energetike, tehnike i brodogradnje.

INOVACIJE

1. “DENISSON” POTOPNA VIJČANA TURBINA
2. “DENISSON” PR I BR ANSKA VIJČANA TURBINA
3. “DENISSON” VJETRO TURBINA
4. “DENISSON” SUSTAV ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ
MORSKIH VALOVA
5. KAVEZNI HHO GENERATOR
6. MOTOR SILE UZGONA POKRE TA N KOMPRIMIRANIM ZRAKOM
7. KOMUTATORSKI RAZDJELNIK ELEKTRIČNOG NAPONA
8. MOTOR ROTIRAJUĆIH KOMPRESIONIH KOMORA
9. GIROMOTOR K3
10. CIJEVNA TURBINA VI SO KOG TLAKA
11. NAGIBNI GR AVITAC I JSKI MOTOR
12. VODENI TLAČNI LIFT
13. RESPIRATORNI KLATNI MOTOR
14. EKSCENTRALNI OSCI LATORSKI MOTOR
15. MAGNETNI MOTOR
16. MOTOR MASE U KRUŽNOM GIBANJU

“DENISSON” POTOPNA VIJČANA TURBINA

Rad na projektu potopne vijčane turbine započeo je 2009.godine, prema
inovati vnom rj ešenju Denisa Kraljevića. Prva ispitivanja vršena su na lokaciji
pomorskog tj esnaca Osor i zmeđu otoka Cresa i Lošinja. Već pr vi testovi su pokazali da
je ideja o razvoju turbine koja bi pretvarala kineti čku energiju vod e u p okretu u
kori stan rad (proi zvodnj a el ektrične en ergij e) bila ispravna. Krajem 2014.godi n e
završena je faza istraživanja i razvoja “DENISSON” PO TOPNE VIJČANE TURBI NE, a
zadnja mjerenja izvršena su na kanalu HE Varaždin. U 2015. godini počinje
komercij alizacija p otopne vijčane turbine i njena serijska proizvodnja. Sam stroj je
jedinstveni spoj vijčane turbine, inovativnog prednjeg konfuzora, mehaničkog
pretvarača kinetičke u p otencij al nu energij u i izlaznog difuzora promj enjivog kuta.

Speciality:Inovator, projektant plovila i dizajner Derubis Yacht, Vitez BiH

Međunarodne konferencije, Key Note, Fireside chats, Prezentacije, Mentoring, Made in BiH…

Opširnije

LokacijE održavanja

Sarajevo (5. decembar Europe House),
Tuzla (14 i 15. decembar Narodno pozorište)
Tarčin (28. decembar Tarcin Forest Resort)
Sarajevo (30. Januar Europe House)

T. +387 35 302 538

jadranka.kusljugic@bhing.ba

© 2022 – BH Engineering Weeks / Development: colosseum.ba | Senid H.